Szkolenia Kursy Excel MS Project Gimp Blender Biznes-Projekt

  • Zwiększ rozmiar czcionki
  • Domyślny  rozmiar czcionki
  • Zmniejsz rozmiar czcionki

Regulamin

Regulamin świadczenia usług przez firmę Grupa Szkoleniowo Doradcza Biznes-Projekt Sp z o.o. (GSDBP)

Osoby uczestniczące w  szkoleniach organizowanych przez GSDBP powinny przestrzegać regulamin świadczenia usług szkoleniowych.

Rezerwacja miejsc na szkolenie następuje poprzez przyjęcie prawidłowo wypełnianego formularza zgłoszeniowego dostępnego na stronach GSDBP (osoba wysyłająca zgłoszenie zostanie poinformowana mailowo o przyjęciu zgłoszenia w ciągu najbliższych 2 dni roboczych od wysłania zgłoszenia), oraz opłacenia szkolenia w przypadku płatności przed szkoleniem.

W przypadku rezygnacji co najmniej na 5 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, Klient nie ponosi jakichkolwiek kosztów z tego tytułu. 
W razie rezygnacji z kursu w terminie krótszym niż 5 dni roboczych przed rozpoczęciem kursu Zamawiający zobowiązany jest do uiszczenia opłaty manipulacyjnej w wysokości 30% ceny szkolenia. W przypadku nie zgłoszenia rezygnacji lub zgłoszenia w terminie krótszym niż 2 dni Zamawiający zobowiązany jest pokryć całość kosztów szkolenia.

O ile strony nie postanowiły inaczej, wysokość należności za szkolenie będzie zgodna z ceną ustaloną w ofercie usługi szkoleniowej. Jeśli taka oferta nie została wysłana to wysokość należności będzie zgodna z cenami określonymi w ofertach szkoleń na stronie www.gsdbp.pl. Cena za szkolenie obejmuje również materiały szkoleniowe oraz certyfikat.

Zapłata może nastąpić:

  • Przed szkoleniem na podstawie faktury proforma wysłanej łącznie z potwierdzeniem przyjęcia zgłoszenia za pośrednictwem poczty e-mail. Należność powinna zostać zaksięgowana na koncie GSDBP nie później niż 3 dni przed datą rozpoczęcia szkolenia.
  • Po szkoleniu - termin płatności wynosi 7 dni od daty zakończenia szkolenia. W celu ustalenia takiego terminu płatności, prosimy o kontakt telefoniczny.
  • Osoby fizyczne opłacają kurs najpóźniej na 5 dni przed jego rozpoczęciem na konto podane na fakturze proforma wysłanej pocztą do uczestnika szkolenia. W wyjątkowych przypadkach istnieje możliwość zapłaty gotówką w pierwszym dniu szkolenia.
  • GSDBP zastrzega sobie prawo do ostatecznego ustalenia sposobu płatności.

GSDBP zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, jeśli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do pokrycia kosztów szkolenia (szkolenia otwarte realizowane są o ile zgłosi się minimum 3 uczestników na dany termin, za wyjątkiem grupy szkoleń kadrowo płacowych gdzie grupą minimalną jest 5 uczestników). GSDBP poinformuje uczestników najpóźniej na 5 dni przed szkoleniem jeżeli liczba zgłoszonych osób będzie niewystarczająca do realizacji szkolenia.

W przypadku przesunięcia bądź anulowania terminu, o ile nie wynikło ono z przyczyn siły wyższej bądź innych przyczyn, za które GSDBP nie ponosi odpowiedzialności, Zamawiającemu zostaną zwrócone wpłacone już kwoty, ale nie może on domagać się rekompensaty za szkody bądź utracone korzyści wynikłe z tego powodu.

Istnieje możliwość zmiany terminu szkoleń zamkniętych, indywidualnych, oraz u klienta,  jednak GSDBP zastrzega sobie prawo do obciążenia Zamawiającego dodatkowymi kosztami związanymi z przesunięciem terminu (np. rezerwacja sali, czasu wykładowcy, noclegu, etc.).

GSDBP zachowuje wszelkie prawa do materiałów autorskich dostarczonych w trakcie szkolenia. Kopiowanie, użyczanie, odpłatne udostępnianie - w części lub całości - dostarczonych materiałów innym podmiotom jest zabronione. Zamawiający nie uzyskuje żadnych praw autorskich . Zamawiający nie jest uprawniony do przeprowadzania podobnych szkoleń na rzecz innych, chyba, że Strony postanowią inaczej.

GSDBP nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, lub nieścisłości w dostarczonych materiałach szkoleniowych.

Zamawiający przyjmuje odpowiedzialność za przestrzeganie niniejszych warunków przez osoby przez siebie delegowane na szkolenie.

Jeżeli osoba zgłaszająca zatwierdzi pole wyboru -", tym samym wyraża zgodę na otrzymywanie od nas informacji o organizowanych przez nas kolejnych szkoleniach .

Wszelkie warunki (umowy, wymagania, etc.) stawiane przez Zamawiającego powinny być uzgodnione podczas wykonywania wyceny. W przypadku nie przedstawienia ich w odpowiednim terminie, GSDBP zastrzega sobie prawo do ich niespełnienia lub/i zmiany warunków i ceny szkolenia.

 

Referencje

Kontakt

Telefony:
730-000-116
730-000-115
(Pn.-Pt. w godz: 8:00 - 16:00)

Adres główny:

biuro@gsdbp.pl